Algemene Voorwaarden Beleggingspanden.nl

Deze pagina is aangemaakt op 1 november 2005 en voor het laatst gewijzigd op 18 januari 2021.

De algemene voorwaarden van Beleggingspanden.nl B.V. zijn in werking getreden met ingang van 16 september 2020.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met 030-225.31.12 of mailen naar info@beleggingspanden.nl.
 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst en uitvoering c.q. levering van diensten door Beleggingspanden.nl BV, hierna te noemen: “Beleggingspanden.nl”.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Afwijkende afspraken zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd. De toepasselijkheid van algemene en/of specifieke voorwaarden of beding(en) van Opdrachtgever worden door Beleggingspanden.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Beleggingspanden.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen c.q. nadere voorwaarden/eisen te stellen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website van Beleggingspanden.nl. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig herlezen van de algemene voorwaarden op de website. Een wijziging treedt tien dagen na publicatie op de website definitief en rechtsgeldig in werking. Als na bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden de Overeenkomst wordt verlengd of Opdrachtgever een rechtsverhouding met Beleggingspanden.nl aangaat, wordt Opdrachtgever geacht de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben aanvaard en is Opdrachtgever daaraan gebonden.
 4. Beleggingspanden.nl valt onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), alsmede de Sanctiewet (SW) en heeft het recht om eisen c.q. voorwaarden voortvloeiende uit deze wetgeving op de relatie met haar opdrachtgevers toe te passen, waaronder doch niet uitsluitend het uitvoeren van bijvoorbeeld cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties (zie in dat kader ook de Algemene leidraad voor de WWFT en SW, welke Beleggingpanden.nl op verzoek kosteloos aan de Opdrachtgever zal verstrekken).
 5. Indien deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar blijken, worden partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de onverbindend verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelten van) deze algemene voorwaarden.
 6. Beleggingspanden.nl heeft ten doel aanbieders en geïnteresseerden van onroerende zaken/objecten met elkaar in contact te brengen via de door haar aangeboden media (in het bijzonder haar website). Beleggingspanden.nl is zelf geen aanbieder van onroerend goed. Beleggingspanden.nl stelt met zorg de informatie over het via haar media aangeboden onroerend goed samen, doch dit betreft informatie welke van de aanbieder daarvan afkomstig is. Beleggingspanden.nl biedt deze informatie op haar website aan in de vorm van een listing (hierna te noemen: ”listing(s)”). Een listing kan bestaan uit beeld-, tekst-, geluid- en/of video materiaal, gecombineerd met het plaatsen van banners, buttons en/of links, welke door Beleggingspanden.nl worden weergegeven in de overeengekomen media.
 7. Opdrachtgever zal de voor de listing benodigde informatie ter beschikking stellen volgens de (technische) eisen van Beleggingspanden.nl. Beleggingspanden.nl behoudt zich het recht voor deze eisen te allen tijde wijzigen.
 8. Beleggingspanden.nl behoeft de juistheid en volledigheid van door Opdrachtgever of derden aangeleverde materialen, gegevens en informatie niet te controleren.
 9. Opdrachtgever garandeert dat de door of namens hem aangeleverde gegevens juist en volledig zijn en dat deze gegevens en het gebruik van de diensten niet in strijd zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden, of anderszins onrechtmatig is. Opdrachtgever vrijwaart Beleggingspanden.nl voor alle aanspraken (van Opdrachtgever zelf alsmede van derden) indien blijkt dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet juist is.
 10. Opdrachtgever garandeert dat zij gerechtigd is tot het verstrekken van de opdracht aan Beleggingspanden.nl tot het plaatsen van de listing(s) op de website en vrijwaart Beleggingspanden.nl voor aanspraken van derden wegens schade die gebaseerd is op de bewering dat (het gebruik van) de diensten inbreuk maakt op enig (intellectueel) eigendomsrecht van derden.
 11. Eventueel (op basis van overeenkomst) door Beleggingspanden.nl aan Opdrachtgever te leveren aanvullende diensten kunnen onder meer bestaan uit: het kenbaar maken van zoekresultaten, verstrekken van leads c.q. e-mailadressen en/of gegevens van geïnteresseerden.
 12. Beleggingspanden.nl zal zich inspannen de door haar te leveren diensten conform de overeengekomen specificaties en binnen de overeengekomen termijn te leveren. Opgegeven termijnen dienen als richtlijn en zijn nimmer fataal.
 13. Beleggingspanden.nl garandeert niet dat de door haar te leveren diensten foutloos zullen zijn, een bepaald resultaat zullen bewerkstelligen, voldoen aan de specifieke eisen van Opdrachtgever, noch dat zij geschikt zijn voor het door  Opdrachtgever beoogde doel. Beleggingspanden.nl garandeert niet dat de diensten ononderbroken zullen werken, vrij zijn van virussen en fouten en/of gebreken en dat gebreken verholpen kunnen worden. Indien Beleggingspanden.nl onvolkomenheden heeft veroorzaakt, zal Beleggingspanden.nl deze onvolkomenheden naar beste vermogen herstellen, mits de daarvoor benodigde gegevens en informatie beschikbaar zijn.
 14. Beleggingspanden.nl zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van de overeengekomen media te bieden. Beleggingspanden.nl mag ook zonder voorafgaande bekendmaking aan Opdrachtgever wijzigingen en/of verbeteringen aanbrengen in de website, deze tijdelijk buiten gebruik stellen of beperken, inbelpunten of interfaces en/of de beschikbaarheid van de website onderbreken of het gebruik ervan beperken ten behoeve van onderhoud c.q. wijzigingen/ aanpassingen aan de diensten en/of website, zonder dat hierdoor enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding jegens Beleggingspanden.nl ontstaat. Beleggingspanden.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden, noch voor andere (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de door haar aangeboden media en/of website.
 15. Beleggingspanden.nl is gerechtigd de diensten (tijdelijk) op te schorten en/of het gebruik ervan te beperken, indien Opdrachtgever een verplichting jegens Beleggingspanden.nl niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding met betrekking tot deze maatregelen. In voorkomend geval blijft de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd.
 16. Beleggingspanden.nl is gerechtigd voor de uitvoering van de diensten gebruik te maken van de diensten van derden. Indien Beleggingspanden.nl binnen vijf werkdagen na verzending van een controleverzoek van de te plaatsen (voorbeeld) listing geen inhoudelijke schriftelijke reactie van Opdrachtgever ontvangt, wordt de toegezonden (voorbeeld) listing geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.
 17. Wijzigingen betreffende feitelijke onjuistheden in de listing (bijvoorbeeld indien de specificaties in de listing niet overeenstemmen met de specificaties in de overeenkomst) worden door Beleggingspanden.nl om niet verwerkt. Voor het verwerken van andere wijzigingen is Beleggingspanden.nl gerechtigd een vergoeding in rekening te brengen.
 18. Beleggingspanden.nl is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging een listing(inhoud) geheel of gedeeltelijk te weigeren, te verwijderen of aan te passen, indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is en/of indien Beleggingspanden.nl daartoe gehouden is op basis van wetgeving, rechterlijke uitspraken, op verzoek van bevoegde autoriteiten, op verzoek van een partij in verband met eventuele conflicten verband houdende met het betreffende zaak/object, justitieel onderzoek ect. In dat geval bestaat er geen enkele verplichting voor Beleggingspanden.nl om de schade die Opdrachtgever  dientengevolge lijdt, te vergoeden en heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van betaalde vergoedingen of credittering van facturen.
 19. Tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen, mag Beleggingspanden.nl alle banners, buttons en andere voor reclame en promotie vatbare toepassingen voor of ten behoeve van derden (tevens zijnde eventuele concurrenten van Opdrachtgever) op de website opnemen, alsmede om de listing te plaatsen in andere media, van rechtspersonen waarmee Beleggingspanden.nl gelieerd is of samenwerkingspartijen van Beleggingspanden.nl. Opdrachtgever kan aan die plaatsing geen rechten ontlenen.
 20. Opdrachtgever zal zich houden aan de richtlijnen van Beleggingspanden.nl voor het gebruik van de diensten, die op de website of op andere wijze behoorlijk bekend zijn gemaakt. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de diensten op een zodanige wijze te gebruiken dat het aantal clicks op een listing oneigenlijk wordt beïnvloed of onjuist wordt gegenereerd.
 21. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde of aan een derde anderszins ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van Beleggingspanden.nl.
 22. Indien een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Beleggingspanden.nl voor bepaalde tijd is aangegaan, vangt de overeenkomst aan op de ingangsdatum zoals vermeld in de overeenkomst. De overeenkomst vermeldt of sprake is van stilzwijgende verlenging. Indien hiervan sprake is, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met dezelfde duur als de oorspronkelijke periode, tenzij Opdrachtgever of Beleggingspanden.nl de overeenkomst overeenkomstig de daarvoor geldende voorwaarden c.q. opzegtermijnen heeft beëindigd.
 23. Indien Opdrachtgever een overeenkomst (tussentijds) beëindigt, is de overeengekomen vergoeding voor de volledige initieel overeengekomen periode verschuldigd. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op restitutie van reeds voldane vergoeding(en).
 24. Elk der partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven opzeggen indien de andere partij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend of dit is aangevraagd, indien ten aanzien van de andere partij het faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt. Alle overeengekomen vergoedingen (ook voor nog te leveren prestaties) zijn in dat geval in één termijn opeisbaar en Beleggingspanden.nl is wegens beëindiging op grond van dit artikellid nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen vergoedingen, dan wel tot vergoeding van eventueel geleden of te lijden schade.
 25. Alle door Beleggingspanden.nl gecommuniceerde tarieven bedragen immer exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 26. Betaling van facturen van Beleggingspanden.nl dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de (te liquideren) proceskosten, doch zullen geheel voor rekening van Opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 27. Indien de uitvoering van diensten door Beleggingspanden.nl leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid immer beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Beleggingspanden.nl wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eventueel toepasselijke bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Beleggingspanden.nl komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Beleggingspanden.nl in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium, in elk geval tot een maximum van € 15.000,-.
 28. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle (intellectuele) rechten op de in het kader van de dienstverlening door Beleggingspanden.nl ontwikkelde en/of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde producten, ontwerpen, zaken, materialen en resultaten bij Beleggingspanden.nl. Indien Beleggingspanden.nl in opdracht van Opdrachtgever een listing vervaardigt, verkrijgt Opdrachtgever het exclusieve gebruiksrecht om deze listing te tonen op de website.
 29. Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt aan de zijde van Beleggingspanden.nl mede verstaan: een (niet-) toerekenbare tekortkoming van de (toe)leveranciers van Beleggingspanden.nl, werkstakingen, storingen in de verbinding met internet c.q. telefoonnet, volledige bezetting van Beleggingspanden.nl en uitval van elektriciteit. Wanneer de overmacht situatie langer dan één maand duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk middels aangetekend schrijven te ontbinden.
 30. In het kader van een mogelijke belegging kan Beleggingspanden.nl een geheimhoudingsovereenkomst faciliteren tussen Opdrachtgever en een kandidaat-koper, waarna via een data room op de website van Beleggingspanden.nl door Opdrachtgever vertrouwelijke informatie (over een beleggingsobject) kan worden gedeeld. Opdrachtgever levert de vertrouwelijke informatie aan en vrijwaart Beleggingspanden.nl van alle aanspraken die in het kader van het delen van deze vertrouwelijke informatie kunnen ontstaan, waaronder maar niet beperkt tot het uitlekken van deze vertrouwelijke informatie. Het delen van vertrouwelijke informatie met een kandidaat-koper komt derhalve volledig voor risico van Opdrachtgever. Belegginggspanden.nl is niet betrokken bij het inrichten van de dataroom voor Opdrachtgevers, en Beleggingspanden.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid van de via de website van Beleggingspanden.nl verstrekte informatie. De Kandidaat-Koper zal Beleggingspanden.nl niet aanspreken indien de informatie die verstrekt is via de website van Beleggingspanden.nl niet juist blijkt te zijn.
 31. Alle overeenkomst(en) tussen Beleggingspanden.nl en Opdrachtgever, alsmede deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins tussen partijen zijn ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.